សម្ព័ន្ធខ្មែរ

អរគុណដែលបានចូលមកទីនេះ!

ភូមិវប្បធម៌ៈ រូបភាពការតស៊ូរបស់ព្រះបាទជ័យរ្ម័ន និង អាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរ ខែ​មេសា 23, 2009

Filed under: ប្រពៃណីខ្មែរ — សម្ព័ន្ធខ្មែរ @ 11:08 ល្ងាច
Tags: ,

The Greatest King – Jayavarman VII

(Fri- Sun at 19h00-20h05)

………………………………………………..

………………………………………………

……………………………………….

……………………………………..

Khmer Wedding Ceremony Show

Traditional Khmer Wedding until the present for Khmer people. There are a groom as a visitor, a bride, groom’s parents as visitors, bride’s parents, best men, master of ceremony, participants, ….We perform two time a day at 10h35-11h05 and 15h15-15h45 at the Millionaire house.

………………………………..

…………………………………………….

……………………………………………..

Advertisements